Allmänna villkor

Allmänna villkor cykeluthyrning 2020-09-01

1 Definitioner

De allmänna villkoren innehåller följande definierade villkor:

 

Abonnemang: Avtalet mellan Jonna och hyrestagaren angående hyrestagarens användning av cykeln och utnyttjande av tjänsten i utbyte mot betalning av abonnemangskostnader i enlighet med dessa allmänna villkor.

Villkor: Dessa allmänna villkor.

Slutdatum: Det datum då abonnemanget upphör på grund av uppsägning genom hyrestagarens inlämning av cykel eller meddelat av Jonna.

Cykel: Cykeln hyrestagaren har tillgång till under abonnemanget.

Hyrestagare: Alla fysiska eller juridiska personer som tecknar ett abonnemang med Jonna.

Jonna: Jonna AB, 559249-1541.

På rull garanti: Den lösning som Jonna tillhandahåller hyrestagaren genom att antingen reparera eller byta ut cykeln mot en annan, om cykeln inte kan framföras.

Ej på rull garanti: Har definitionen som förklaras i artikel 5.4.

 

2 Tillämplighet

2.1 Dessa villkor gäller för varje avtal mellan Jonna och hyrestagare.

2.2 Avtal mellan Jonna och hyrestagaren i avvikelse från eller utöver dessa allmänna villkor gäller endast om de uttryckligen bekräftats av Jonna, t.ex. via e-post.

2.3 Alla belopp som nämns av Jonna inkluderar moms.

 

3. Abonnemang

3.1 Under ett aktivt abonnemangets har hyrestagaren tillgång till Jonnas tjänster mot betalning. I dessa ingår tillgång till en cykeln med lås med 1 nyckel, korg, samt fram och baklyse. Hyrestagaren har även rätt till på rull garanti (se artikel 5), samt snabb service/justering på plats i våra lokaler.

3.2 Om nyckeln skadas eller tappas kan ny nyckel beställas av Jonna, om det finns. Ny nyckel medför en kostnad på 250kr.

 

4. Villkor

4.1 Hyrestagaren ska se till att all rimlig vård tas vid användning av cykeln. I detta ingår att se efter att inga skruvar är lösa, köra runt med med en slapp kedja eller liknande.

4.2 Cykeln är endast avsedd för personligt bruk av hyrestagaren och får ej användas av andra.

4.3 Cykeln får inte användas i kommersiellt syfte till exempel som cykelbud eller för matleveranser. 

4.4 Cykeln tillhör Jonna eller ett finansbolag som Jonna samarbetar med. Hyrestagaren är ansvarig för efterlevnaden av villkoren.

4.5 Hyrestagaren får inte göra några ändringar av cykeln som inte kan tas bort utan att skada cykeln.

4.6 Hyrestagaren ansvarar för att uppdatera kunduppgifter, till exempel en ny adress, i god tid. Angiven adress måste vara hyrestagarens folkbokföringsadress för ett giltigt kontrakt, om Jonna inte godkänner undantag.

4.7 Hyrestagaren måste vara minst 18 år gammal och får inte ha betalningsanmärkningar vid ingång eller under tiden av kontraktet för att kunna abonnera på tjänsten. 

4.8 För att hyra elcykel krävs godkänd kreditupplysning samt att innehavaren har hemförsäkring.

 

5. På rull garanti

 

5.1 Jonna strävar efter att byta eller reparera cyklar som inte kan rulla inom 5 arbetsdagar efter att hyrestagaren kontaktar Jonna via skadeformuläret. Platsen för detta är angiven adress av hyrestagaren.

5.2 Hyrestagaren kan inte kräva ersättning om På rull garantin inte utförs inom 5 arbetsdagar.

5.3 På rull garantin gäller endast i händelse av fel som orsakas av vanligt slitage, förlust eller stöld av cykeln och endast inom de postnummer som Jonna är aktiv inom. Exempel på fel orsakade av vanligt slitage är punktering, trasig kedja, nav, eller vevarm. Fel på lampor är inte del av på rull garantin men kan alltid ordnas i butik.

5.4 Om hyrestagaren begär en utkörning för något som inte omfattas av garantin (”Ej på rull garanti”) har Jonna har rätt att debitera en utkörningsavgift på 300kr. Om hyrestagaren inte är på plats vid ett schemalagt garantiärende kommer detta också att betraktas som ett Ej på rull garanti.

5.5 Vid utförande av på rull garanti måste hyrestagaren möta upp med både cykeln, nyckel och legitimation.

 

6. Abonnemang och uppsägning

6.1 Abonnemanget och eventuell bindningstid väljer hyrestagaren vid beställning av cykeln. 

6.2 För att avsluta ett abonnemang så föranmäls uppsägning via bokning (se hjälpcenter) minst 10 dagar innan. Därefter lämnar hyrestagare in cykel, lås och nyckel på angiven dag till personal på Jonna och abonnemanget avbryts. 

6.3 Abonnemang betalas en månad i förskott oavsett vilken dag i månaden inlämning sker. Har kund redan betalat men hämtar ut sin cykel långt efter betalningsdag har kunden möjlighet att skjuta upp nästa betalningsdag med dessa dagar. Hyrestagare får inte återbetalt för ej nyttjade dagar av betald månad vid återlämning.

6.4 Vid abonnemang med bindningstid börjar bindningstiden från det datum som anges i orderbekräftelsen. Vid utgången av bindningstiden övergår abonnemanget till ett löpande månadsabonnemang. Uppsägning under bindningstid är ej möjlig men vill man lämna in cykeln så går det och Jonna skickar därefter en slutfaktura med 30 dagars betalningstid på resterande belopp för månader kvar på bindningstiden.

6.5 Abonnemanget via Jonna omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) efter det att hyrestagare har cyklat i väg och därmed godkänt cykeln. Hyrestagare kan dock ångra sig vid eller innan upphämtning.

6.6 Både Jonna och hyrestagaren kan säga upp ett månadsabonnemang när som helst. Kunder måste dock lämna tillbaka cykeln för att abonnemanget ska upphöra.

6.7 I händelse av att Jonna säger upp kundens abonnemang (t.ex. pga. saknade betalningar efter upprepade påminnelser) skickas ett slutdatum,  7 dagar från dags datum,  till hyrestagaren för när cykeln måste återlämnas i Jonnas lokaler. Lämnas inte cykeln inom denna tidsperiod till Jonna utgår hyra om 100 kr/dag i maximalt 7 dagar.  Är cykeln inte återlämnad inom 14 dagar anmäler Jonna cykeln som stulen av hyrestagaren.  I det fallet är hyrestagaren också skyldig att betala full ersättning till Jonna, enligt tabell 1, utan att det påverkar Jonnas rätt till full kompensation utestående skulder. 

 

Tabell 1: Totalbelopp cykel

7xl standardcykel 5,900 SEK
Elcykel 20,000 SEK

 

7. Stöld & skadegörelse 

7.1 7 växlad standard cykel

7.1.1 För att minimera stöld, förlust eller skada måste cykeln alltid vara låst med medföljande lås. Ramen ska med bygellåset låsas fast i ett fast föremål så att en låst cykel inte ska kunnas bäras iväg.

7.1.2 I händelse av förlust eller stöld av cykeln är hyrestagaren skyldig att rapportera detta till Jonna inom 48 timmar med bifogad polisanmälan. Är det gjort i tid så är hyrestagaren endast skyldig att betala den lägre självrisken. Efter att fullständig anmälan gjorts till polis och Jonna, kommer hyrestagaren att få en ny cykel efter kreditupplysning är tagen, självrisk är betald och Jonna har mottagit cykelns nyckel. Se Vanliga fågor på jonnabike.se för instruktion hur en korrekt polisanmälan utförs.

Tabell 2: Lägre självrisk

7 vxl standardcykel 750 SEK
Elcykel – endast totalbelopp, kund använder egen hemförsäkring

7.1.3 Om hyrestagaren inte rapporterar stöld av cykeln i tid, eller inte alls, eller om hyrestagaren inte överlämnar cykelnyckeln i samband med stöld, är hyrestagaren skyldig att betala en förhöjd självrisk på 3500 SEK. Är cykeln vid stöldtillfället inte låst enligt villkor så betalar hyrestagare fullbellip (tabell 1) för ej återlämnad cykel. 

7.1.4 Abbonnemangsavgifter fortsätter att löpa under den tiden anmälan gjorts och ett stöldärende är först klart när självrisk är inbetalad, polisanmälan upprättad och nyckel är inlämnad. Fram tills dess har hyrestagaren inte rätt att säga upp sitt abbonnemang.

7.1.5 Om en stulen cykel återfinns inom 2 månader och lämnas till Jonna återbetalas självrisken till hyrestagaren.

7.1.6 Om delar av cykeln saknas eller stulits (t.ex. sadel eller ett hjul) tillämpas samma princip som för stöld. Hyrestagare är fullt betalningsskyldig för saknade delar, men kan nyttja försäkring om kostnader överstiger grundsjälvrisk på 750kr. En angiven artikellista är tillgänglig på begäran från Jonna.

7.1. 7 Självrisken höjs med 750kr per stöldtillfälle och kund. 

7.2 Elcykel

7.2.1 För elcykel ingår inte någon försäkring eller form av självrisk/kostnadsrecucering vid stöld. I händelse av stöld så faktureras hyrestagaren totalbeloppet av kostnad för cykeln, som hyrestagare har möjlighet att skadeanmäla via egen försäkring.  

8. Skador och service

8.1 Hyrestagaren bör komma med cykeln till Jonnas lokaler omgående om den inte kan kan upprätthålla rimlig vård (t.ex. lösa skruvar, kedja eller liknande) så ordnar Jonna det omgående eller byter ut delen eller hela cykeln.

8.2 Förekommer skada eller slitage på cykeln som överstiger förväntat slitage från normal användning, förbehåller sig Jonna rätten att återkräva kostnaderna från hyrestagaren.

8.3 I händelse av skada orsakade av tredje part (t.ex. trafikolycka orsakad av någon annan) är hyrestagaren skyldig att förse Jonna med tredje parts kontaktinformation och en händelsebeskrivning som båda parter enats om. Har vi det kan tredje parts försäkring täcka skadan. Om ingen kontaktinformation tillhandahålls kommer samtliga kostnader debiteras hyrestagaren.

9. Betalningar

10.1 Vid extra avgifter, för t.ex. självrisk, förbehåller sig Jonna rätten att kräva betalning innan hyrestagaren förses med en ny cykel.

10.2 Om en återkommande betalning inte kan dras från angivna bankkortet, felaktigt avbryts eller liknande, så skickas påminnelser per mail om att åtgärda det. Om betalning inte inkommer inom 7 dgr efter ursprunglig betalningsdag övergår Jonna till att skicka faktura mot en fakturavgift på 30kr. Obetalda fakturor går till inkasso.

10. Ansvar

10.1 Hyrestagaren måste undersöka cykeln vid leverans. Om hyrestagaren börjar använda en cykel, betraktas detta som ett bevis på att cykeln fungerar ordentligt.

10.2 Hyrestagaren måste omedelbart meddela Jonna om eventuella fel på cykeln.

10.3 Användningen av cykeln sker på hyrestagarens egen risk. Vid tvivel om cykelns säkerhet bör hyrestagaren kontakta Jonna omedelbart.

11. Ändringar

11.1 Ändringar av villkor tillkännages minst en månad i förväg via web och e-post till hyrestagaren.

11.2 Jonna förbehåller sig rätten att överföra sina fordringar på hyrestagaren till en tredje part 

12. Avsaknad av skyldigheter

12.1 Jonna förbehåller sig rätten att avsluta (helt eller delvis) abonnemanget via en skriftlig anmälan till hyrestagaren om:

– Hyrestagaren hamnar på obestånd och inte kan fullgöra uppfylla villkor abonnemanget;

– Hyrestagaren avsiktligt ger Jonna felaktig information;

– Hyrestagaren inte uppföljer villkoren;

12.2 Hyrestagaren har rätt att säga upp abonnemanget omedelbart om Jonna har allvarligt misslyckats med att uppfylla sina skyldigheter enligt villkoren.