Allmänna villkor

Allmänna villkor cykeluthyrning 2020-09-01

1 Definitioner

De allmänna villkoren innehåller följande definierade villkor:

 

Abonnemang: Avtalet mellan Jonna och hyrestagaren angående hyrestagarens användning av cykeln och utnyttjande av tjänsten i utbyte mot betalning av abonnemangskostnader i enlighet med dessa allmänna villkor.

Villkor: Dessa allmänna villkor.

Slutdatum: Det datum då abonnemanget upphör på grund av uppsägning genom hyrestagarens inlämning av cykel eller meddelat av Jonna.

Cykel: Cykeln hyrestagaren har tillgång till under abonnemanget.

Hyrestagare: Alla fysiska eller juridiska personer som tecknar ett abonnemang med Jonna.

Jonna: Jonna AB, 559249-1541.

På rull garanti: Den lösning som Jonna tillhandahåller hyrestagaren genom att antingen reparera eller byta ut cykeln mot en annan, om cykeln inte kan framföras.

Ej på rull garanti: Har definitionen som förklaras i artikel 5.4.

 

2 Tillämplighet

2.1 Dessa villkor gäller för varje avtal mellan Jonna och hyrestagare.

2.2 Avtal mellan Jonna och hyrestagaren i avvikelse från eller utöver dessa

allmänna villkor gäller endast om de uttryckligen bekräftats av Jonna, t.ex. via e-post.

2.3 Alla belopp som nämns av Jonna inkluderar moms.

 

3. Abonnemang

3.1 Under ett aktivt abonnemangets har hyrestagaren tillgång till Jonnas tjänster mot betalning. I dessa ingår tillgång till en cykeln med lås med 1 nyckel, korg, samt fram och baklyse. Hyrestagaren har även rätt till på rull garanti (se artikel 5).

3.2 Om nyckeln skadas eller tappas bort måste ny nyckel beställas av Jonna. Ny nyckel medför en kostnad på 200kr. 

 

4. Villkor

4.1 Hyrestagaren ska se till att all rimlig vård tas vid användning av cykeln.

4.2 Cykeln är endast avsedd för personligt bruk av hyrestagaren och får ej användas av andra.

4.3 Cykeln får inte användas i kommersiellt syfte till exempel som cykelbud eller för matleveranser. 

4.4 Cykeln tillhör Jonna. Hyrestagaren är ansvarig för efterlevnaden av villkoren.

4.5 Hyrestagaren får inte göra några ändringar av cykeln som inte kan tas bort utan att skada cykeln.

4.6 Hyrestagaren ansvarar för att uppdatera kunduppgifter, till exempel en ny adress, i god tid. Angiven adress måste vara hyrestagarens folkbokföringsadress för ett giltigt kontrakt, om Jonna inte godkänner undantag.

4.7 Hyrestagaren måste vara minst 18 år gammal och får inte ha betalningsanmärkningar vid ingång eller under tiden av kontraktet för att kunna abonnera på tjänsten. 

 

5. På rull garanti

 

5.1 Jonna strävar efter att byta eller reparera cyklar som inte kan rulla inom 2 arbetsdagar efter att hyrestagaren kontaktar Jonna via web eller e-post. Platsen för detta är angiven adress av hyrestagaren för kontraktet eller om kund föredrar, Jonnas lokaler.

5.2 Hyrestagaren kan inte kräva ersättning om På rull garantin inte utförs inom 48- timmarstidsperioden.

5.3 På rull garantin gäller endast i händelse av fel som orsakas av vanligt slitage, förlust eller stöld av cykeln och endast inom de postnummer som Jonna är aktiv inom. Exempel på fel orsakade av vanligt slitage är punktering, trasig kedja, nav, eller vevarm. Exempel på fel av ovanligt slitage är trafikolycka eller om man cyklar in i en vägg eller liknande.

5.4 Om hyrestagaren begär en utkörning för något som inte omfattas av garantin (“Ej på rull garanti“) har Jonna har rätt att debitera en utkörningsavgift på 200kr. Om hyrestagaren inte är på plats vid ett schemalagt garantiärende kommer detta också att betraktas som ett Ej på rull garanti.

5.5 Vid utförande av på rull garanti måste hyrestagaren möta upp med både cykeln, nyckeln och legitimation.

 

6. Abonnemang och uppsägning

6.1 Abonnemanget och eventuell bindningstid väljer hyrestagaren vid beställning av cykeln. 

6.2 Samtliga abonnemang betalas en månad i förskott. Har kund redan betalat men hämtar ut sin cykel långt efter betalning har kunden rätt att skjuta upp nästa betalningsdag med dessa dagar. Både Jonna och hyrestagaren kan säga upp ett månadsabonnemang när som helst. Kunder måste dock lämna tillbaka cykeln för att abonnemanget ska avslutas.

6.3 Vid abonnemang med bindningstid börjar bindningstiden från det datum som anges i orderbekräftelsen. Vid utgången av bindningstiden övergår abonnemanget till ett löpande månadsabonnemang, enligt punkt 6.2. Uppsägning under bindningstid är ej möjlig men vill man lämna in cykeln så går det och Jonna skickar därefter en slutfaktura med 30 dagars betalningstid på resterande belopp för månader kvar på bindningstiden.

6.4 Abonnemanget via Jonna omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) efter det att hyrestagare har cyklat i väg och därmed godkänt cykeln. Hyrestagare kan dock ångra sig vid eller innan upphämtning.

6.6 Hyrestagaren har rätt att använda cykeln tills abonnemangets slutdatum efter uppsägning. Hyrestagaren står för kostnaderna för abonnemanget till slutdatumet.

6.7 Cykel och nyckel ska lämnas till Jonnas lokaler (Tegelbacken 4a, Stockholm) för att säga upp abonnemanget. När cykeln har tagits emot av Jonnas personal får kunden en kvittering och kan se i sin kontomeny att abonnemanget är inaktiverat.

6.8 I händelse av att Jonna säger upp kundens abonnemang (t.ex. pga. saknade betalningar efter upprepade påminnelser) skickas ett slutdatum,  7 dagar från dags datum,  till hyrestagaren för när cykeln måste återlämnas i Jonnas lokaler. Lämnas inte cykeln inom denna tidsperiod till Jonna utgår hyra om 100 kr/dag i maximalt 7 dagar.  Är cykeln inte återlämnad inom 14 dagar anmäler Jonna cykeln som stulen av hyrestagaren.  I det fallet är hyrestagaren också skyldig att betala full ersättning till Jonna, enligt tabell 1, utan att det påverkar Jonnas rätt till full kompensation utestående skulder. 

 

Tabell 1: Totalbelopp cykel

7xl standardcykel 5,900 KR

 

7. Stöld eller borttappad cykel

 

7.1 För att minimera stöld, förlust eller skada måste cykeln alltid vara låst med bygellås. Ramen ska med bygellåset låsas fast i ett fast föremål så att en låst cykel inte ska kunnas bäras iväg.

7.2 I händelse av förlust eller stöld av cykeln är hyrestagaren skyldig att rapportera detta till Jonna inom 24 timmar, samt att polisanmäla inom 48 timmar. Är det gjort så är hyrestagaren endast skyldig att betala den lägre självrisken. Efter att fullständig anmälan gjorts till polis och Jonna, kommer hyrestagaren att få en ny cykel efter kreditupplysning är tagen, självrisk är betald och Jonna har mottagit cykelns nyckel. Se Vanliga fågor på jonnabike.se för instruktion hur en korrekt polisanmälan utförs.

Tabell 1: Lägre självrisk

7 vxl standardcykel 750kr

7.3 Om hyrestagaren inte rapporterar stöld av cykeln i tid, eller inte alls, eller om hyrestagaren inte överlämnar cykelnyckeln i samband med stöld, är hyrestagaren skyldig att betala en förhöjd självrisk på 3500kr.

7.4 Om en stulen cykel återfinns och lämnas till Jonna återbetalas självrisken till hyrestagaren.

7.5 Om delar av cykeln saknas eller stulits (t.ex. sadel eller ett hjul) har Jonna rätt att fakturera hyrestagare upp till grundsjälvrisken 750kr. För saknat hjul debiteras 500kr. En angiven artikellista är tillgänglig på begäran från Jonna.

7.6 Om cykeln forslas bort av kommunen eller annan part pga. av felparkering betraktas detta som Ej på rull garanti. Jonna hämtar in cykeln och kommer att kontakta hyrestagaren för att leverera en ny cykel. Jonna har rätt att debitera kostnader för detta till hyrestagaren, till exempel kostnader för att återfå cykeln samt avgifter för ej på rull garanti.

7.7 Självrisken höjs med 750kr per stöldtillfälle och kund. Mao, har du fått din cykel stulen en gång tidigare är självrisken 1500kr vid nästa tillfälle.

 

8. Skador

8.1 Hyrestagaren måste rapportera skador på cykeln till följd av skadegörelse till Jonna inom 24 timmar efter hyrestagarens kunskap om det.

8.2 Förekommer annan skada eller slitage på cykeln som överstiger förväntat slitage från normal användning, förbehåller sig Jonna rätten att återkräva kostnaderna från hyrestagaren.

8.3 I händelse av skada orsakade av tredje part (t.ex. trafikolycka orsakad av någon annan) är hyrestagaren skyldig att förse Jonna med tredje parts kontaktinformation och en händelsebeskrivning som båda parter enats om. Ett skadeformulär finns på hemsidan. Om ingen kontaktinformation tillhandahålls kommer samtliga kostnader debiteras hyrestagaren.

9. Betalningar

10.1 Vid extra avgifter, som t.ex. självrisk, förbehåller sig Jonna rätten att kräva betalning innan hyrestagaren förses med en ny cykel.

10.2 Om en återkommande betalning inte kan dras, felaktigt avbryts eller liknande skickas påminnelser per mail om att åtgärda det. Om betalning inte inkommer inom 10 dgr efter betalningsdag övergår Jonna till att skicka faktura mot en fakturavgift på 50kr. Obetalda fakturor går till inkasso.

10. Ansvar

10.1 Hyrestagaren måste undersöka cykeln vid leverans. Om hyrestagaren börjar använda en cykel, betraktas detta som ett bevis på att cykeln fungerar ordentligt.

10.2 Hyrestagaren måste omedelbart meddela Jonna om eventuella fel på cykeln.

10.3 Användningen av cykeln sker på hyrestagarens egen risk. Vid tvivel om cykelns säkerhet bör hyrestagaren kontakta Jonna omedelbart.

10.4 Jonna ansvarar inte för skador som hyrestagaren har till följd av användning av cykeln, såvida det inte finns avsiktlig eller grov vårdslöshet från Jonnas sida.

11. Ändringar

11.1 Jonna förbehåller sig rätten att ändra kostnaderna för abonnemanget. Förändringar kommer kommuniceras till hyrestagaren via e-post minst fyra månader i förväg.

11.2 Ändringar av villkor tillkännages minst en månad i förväg via web och e-post till hyrestagaren.

11.3 Jonna förbehåller sig rätten att överföra sina fordringar på hyrestagaren till en tredje part 

12. Avsaknad av skyldigheter

12.1 Jonna förbehåller sig rätten att avsluta (helt eller delvis) abonnemanget via en skriftlig anmälan till hyrestagaren om:

– Hyrestagaren hamnar på obestånd och inte kan fullgöra uppfylla villkor abonnemanget;

– Hyrestagaren avsiktligt ger Jonna felaktig information;

12.2 Hyrestagaren har rätt att säga upp abonnemanget omedelbart om Jonna har allvarligt misslyckats med att uppfylla sina skyldigheter enligt villkoren.